ביטוח אחריות המוצר וחשיבותו לאור דרישות החוק / עו"ד שרון רביבו

מיהו יצרן לפי החוק ומדוע הכרחי שיהיה מבוטח

חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980 מטיל על היצרן אחריות מוחלטת בגין נזקי גוף שנגרמו עקב המוצרים אותם הוא מייצר, מייבא או משווק.

המשמעות העיקרית של האחריות המוחלטת אשר מטיל על היצרן חוק זה היא שהנפגע איננו נדרש להוכיח את רשלנותו של היצרן. כל אשר צריך לעשות צרכן שנפגע הוא להוכיח כי הנזק שנגרם לו הוא מהמוצר. אם כן המשוואה היא פשוטה: נגרם לצרכן נזק גוף ממוצר? היצרן חייב לפצותו ואין משמעות לעובדה באם היה היצרן אשם או לא.

מיהו יצרן?

החוק מטיל את האחריות על "יצרן", אך לא מדובר רק על יצרן במובן הקלאסי אלא גם על גורמים נוספים המרחיבים מאוד את בעלי האחריות:

  • אדם המציג עצמו כיצרן של מוצר במתן שמו או סימנו המסחרי או בכל דרך אחרת.
  • יבואן
  • ספק של מוצר שהיצרן שלו בארץ או היבואן שלו אינם ניתנים לזיהוי על פניו של המוצר.

מהו מוצר?

הגדרת המוצר על פי החוק כוללת גם רכיבים של המוצר, האריזה שלו, וכן מוגדרים כמוצרים גם מוצרים המחוברים למקרקעין, ובכלל זה בניינים.

מהו נזק גוף אשר בגינו חייב היצרן בפיצוי?

ע"פ החוק מדובר במוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.

חבות מכוח פקודת נזיקין:

מקור נוסף לתביעות כנגד יצרנים היא פקודת הנזיקין, המאפשרת לתבוע יצרנים בגין נזק שנגרם ממוצריהם. בניגוד לחוק אחריות למוצרים פגומים המאפשר הגשת תביעה במקרה של נזק, פקודת הנזיקין אינה מחייבת קיומו של נזק גוף ומאפשרת הגשת תביעה גם בגין נזק שנגרם לרכוש.

מכאן אנו למדים שהחוק בישראל מטיל אחריות רבה על יצרנים, יבואנים, משווקים וספקים רבים של מוצרים, העשויים בסיטואציות מסוימות, אף ללא אשמה שלהם, לחוב בפיצויים של מיליוני שקלים.

כאן נכנס לתמונה ביטוח אחריות המוצר.

ביטוח אחריות המוצר, הנקרא גם ביטוח חבות המוצר, ישפה את המבוטח בגין חבות שתחול עליו כתוצאה מנזק שנגרם לצרכן עקב שימוש במוצר שלו. הביטוח יעניק כיסוי לחבותו של היצרן הנובעת הן מחוק אחריות למוצרים פגומים והן מפקודת הנזיקין ולפיכך ביטוח חבות המוצר יעניק כיסוי הן במקרים של נזק גוף והן במקרים של נזק פיזי לרכוש שנגרם כתוצאה מאירוע תאונתי.

ביטוח אחריות המוצר אינו מכסה את איכותו או טיבו של המוצר, ולא יינתן כיסוי כלשהו במקרה בו המוצר נמצא כלא מתאים לייעודו. הפוליסה הסטנדרטית לאחריות המוצר גם לא תכסה מקרים בהם נדרש תיקון או השבה של מוצרים לצורך תיקון (RECALL).

מהו מקרה הביטוח?

מקרה הביטוח ע"פ הפוליסה הינו אירוע נזק שנגרם עקב פגם במוצר, לאחר שהמוצר יצא מחזקתו של היצרן.

פוליסת ביטוח חבות המוצר תשפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפטיות שהוציא המבוטח לצורך הגנה בתביעה שהוגשה נגדו עקב הנזק שנגרם. כיסוי הוצאות זה ניתן אף מעבר לגבולות האחריות שבפוליסה אך בכפוף לכך שמדובר בהוצאות משפט "סבירות" שהוציא המבוטח לצורך הגנה.

ביטוח חבות המוצר יעניק כיסוי לתביעה אך ורק אם היא מוגשת בתקופת הביטוח. במידה והיצרן הפסיק ולא חידוש את הביטוח ואז הוגשה תביעה, לא יהיה כיסוי ביטוחי, אף אם המקרה נשוא התביעה התרחש בעת שהביטוח היה בתוקף. מכאן החשיבות הרבה של שמירת הרצף הביטוחי.

הפסקת פעילות של היצרן

בהחלט יתכן שתביעה תוגש כנגד יצרן, בגין אירוע שקרה בעבר, כאשר היצרן כבר הפסיק ליצר או לפעול. על מנת שיהיה כיסוי במקרים שכאלה יש חשיבות רבה לרכוש הרחבת Run Off, אשר מעניקה כיסוי ביטוחי לתביעות שיוגשו לאחר הפסקת פעילות של היצרן בגין אירועי נזק שהתרחשו בתקופת הביטוח.

לסיכום

ראינו כי על היצרן מוטלת האחריות במקרה של נזקים אשר נגרמו ממוצריו. עובדה זו, יחד עם המודעות הרבה כיום של הציבור לזכויותיו הצרכניות ולחקיקה הצרכנית והנזיקית, הביאו בשנים האחרונות לעליה בתביעות שהוגשו בגין נזקים שנגרמו ממוצרים פגועים. לעיתים מדובר בתביעות עתק (ראו לדוגמא את מקרה רמדיה).

האחריות הרבה המוטלת על היצרן מחייבת אותו בביטוח אחריות מוצר המתאים לפעילותו ולצרכיו. את התאמת ביטוח אחריות המוצר חשוב לבצע עם סוכן ביטוח מקצועי ומיומן.

הכותב, שרון רביבו, עו"ד וסוכן ביטוח מורשה בכל ענפי הביטוח, הינו מנהל הפיתוח העסקי של רביבו סוכנות לביטוח בע"מ המתמחה בביטוחים עסקיים ומסחריים משנת 1977.

 

השארת תגובה